De aller fleste av oss vet at en betalingsanmerkning ikke er bra, men er likevel usikre på regelverket rundt betalingsanmerkninger. Dette gjelder ikke minst hva som skal til for at det kan registreres en betalingsanmerkning på henholdsvis en person og et firma.

Hovedregelen er at på et foretak (firma), så kan det registreres betalingsanmerkning 30 dager etter at inkasso ble iverksatt, forutsatt at kravet ikke er omtvistet og fortsatt er ubetalt.

På privatpersoner er hovedregelen at det kan registreres en betalingsanmerkning tidligst 30 dager etter at det er iverksatt rettslige skritt på et uomtvistet krav. Dersom kravet er omtvistet, må det avventes dom i saken hvor oppfyllelsesfristen i dommen er utløpt.

Dersom skyldner inngår avtale med et inkassobyrå om å betale ned gjelden i avdrag og denne avtalen misligholdes, så kan det registreres betalingsanmerkning på grunn av dette uten at det er igangsatt rettslige skritt. Skyldner bør derfor aldri inngå nedbetalingsavtaler som ikke kan opprettholdes.

Ovenstående gjelder betalingsanmerkninger som innrapporteres av inkassobyrået. I tillegg blir det rapportert fra namsmannen til utleggsregisteret ved avholdt utleggsforretning med intet til utlegg eller når det besluttet utleggstrekk. Dette blir i så fall en egen anmerkning i tillegg til inkassoanmerkningen, noe som medfører at det blir stående to anmerkninger i forbindelse med samme sak.

I tillegg er den en del andre forhold som kan medføre en betalingsanmerkning, for eksempel personlig konkurs, åpning av gjeldsforhandlinger, gjeldsordning og utleggspant for å nevne det mest aktuelle.

En myte at inkassovarsel eller inkasso medfører betalingsanmerkning.

En myte som alltid har fulgt inkassobransjen, og som de liker at eksisterer den dag i dag, er at ett inkassovarsel eller en inkassosak automatisk medfører betalingsanmerkninger mot privatpersoner. Det stemmer heldigvis ikke.

For at det skal kunne registreres en betalingsanmerkning på en privatperson så må det ha vært igangsatt rettslige skritt for minst 30 dager siden g kravet må være omtvistet. Dersom skyldner likevel dømmes til å betale kravet så blir det heller ikke registrert betalingsanmerkning så lenge skyldner betaler gjelden innen oppfyllelsesfristen i dommen.

Regelverket er bevisst utformet på denne måten med tanke på at betalingsanmerkninger ikke skal kunne brukes som et pressmiddel på et omtvistet krav. Dette er imidlertid sjeldent noe inkassobransjen selv kommuniserer, rett og slett fordi det lønner seg for dem at den gamle myten om at inkasso fører til betalingsanmerkning.

Det er også en myte at en betalingsanmerkning følger deg livet ut.

En annen myte som har befestet seg er at en betalingsanmerkning følger deg resten av livet. Det er igjen heldigvis feil. En betalingsanmerkning skal slettes omgående når gjelden som er relatert til anmerkningen er oppgjort.

I spesielle tilfeller kan det ta litt tid og kreve tiltak fra skyldner dersom det gjelder anmerkninger i utleggsregisteret innsendt av namsmannen. Da må skyldner selv kontakte namsmannen for å få slettet oppføringen i utleggsregisteret, slik som beskrevet i denne artikkelen.

Frem til begynnelsen av 2000 tallet så ble betalingsanmerkninger stående i ett år etter at kravet var oppgjort. Dette ble da heldigvis endret da det var i strid med grunnleggende personvernprinsipper, og nå skal anmerkninger slettes så lenge det aktuelle forholdet ikke er aktuelt lenger.

Du skal ha forhåndsvarsel når det registreres betalingsanmerkning via inkassobyrået.

Dersom et inkassobyrå skal registrere en betalingsanmerkning mot en privatperson, så kan dette som nevnt gjøres tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt på uomtvistet krav, eller dersom skyldner har misligholdt en nedbetalingsavtale.

Selv om en anmerkning kan sendes inn til kredittopplysningsbyråene på dette tidspunktet, så er kredittopplysningsbyråene pliktige til å sende privatpersoner et forhåndsvarsel med en 14 dagers frist til å uttale seg. Først når denne fristen er løpt ut og det ikke foreligger saklige uavklarte innsigelser fra personen det gjelder, kan betalingsanmerkningen bli synlig for den som utfører en kredittsjekk av deg.

Du får ikke forhåndsvarsel på anmerkninger fra namsmannen.

Det er kun på betalingsanmerkninger som rapporteres inn fra inkassobyråene som det må sendes et forhåndsvarsel til skyldner med 14 dagers frist til å uttale seg.

Kredittopplysningsbyråene henter også ut opplysninger fra andre kilder som kan bli registrert som en betalingsanmerkning. Dette gjelder blant annet dommer, utleggspant, konkurssaker, gjeldsforhandlinger, gjeldsordninger og ikke minst opplysninger fra utleggsregisteret om saker hvor namsmannen har lagt ned utleggstrekk eller avsluttet saker med resultat «intet til utlegg».

Disse anmerkningene får du ikke noen form for forhåndsvarsel på, da det forventes at du allerede er innforstått med hendelsen og at det kan få negative følger.

Hvordan skjule betalingsanmerkninger?

Viste du at du kan skjule betalingsanmerkninger? Det kan du gjøre ved å sperre deg selv for kredittsjekk ved å opprette en kredittsperre på deg seg.

Da vil dem som forsøker å kredittsjekke deg kun få opp en melding om at du har sperret deg selv for kreditt, uten å få opp videre opplysninger om personlige forhold. Det er imidlertid et unntak for inkassobyråene som kan gå rundt denne sperren, men de er uansett omfattet av taushetsplikt.

Når du sperrer deg selv for kreditt så begrenser du muligheten for at opplysninger om private forhold kommer på avveie. Du vil ikke få kreditt med en kredittsperre, men dersom du har betalingsanmerkninger vil du etter all sannsynlighet ikke få det uansett.

Det er for øvrig relativt enkelt å opprette en kredittsperre og slette denne igjen, dersom du faktisk skulle komme i en situasjon hvor du ønsker at det skal kunne gjennomføres en kredittsjekk av deg.

Dette gjør du ved å kontakte alle de 4 kredittopplysningsbyråene og opprette en kredittsperre hos hver enkelt av dem. Det er litt forskjellig praksis hos disse, men vi er i ferd med å komme dit at du enkelt kan logge deg på med BankID og gjøre det svært raskt.

Du kan ha status som ikke kredittverdig selv uten betalingsanmerkninger.

Vær oppmerksom på at det ikke er betalingsanmerkninger alene som avgjør om du anses som kredittverdig eller ikke, selv om det er den soleklart viktigste enkeltfaktoren.

En analyse av dine skattetall fra skattelistene kan avsløre at det er sannsynlig at du har store gjeldsforpliktelser basert ut ifra betalt skatt i forhold til inntekt. Lavere skatt tyder på mye gjeldsfradrag og dermed mye gjeld.

En annen ting er det nye Gjeldsregisteret hvor all forbruksgjeld fra norske finansinstitusjoner registreres. Dersom du har mye gjeld, eller rett og slett mange kredittkort med høy kredittgrense, selv om du ikke har benyttet denne kreditten, så kan det også anses som så stor risiko at du ikke innvilges kreditt.

Vi får jevnlig henvendelser fra personer som stusser over hvorfor de ikke får kreditt og som lurer på om de har betalingsanmerkninger som henger igjen. Det kan være tilfellet, men det kan også skyldes helt andre forhold som nevnt her.

Et enkelt tips kan være så enkelt å ta en telefon til kredittopplysningsbyrået og spørre dem om hva det er som trekker ned din kredittverdighet. De er kun pliktig til å opplyse deg hva som er registrert på deg, ikke hvordan de analyserer disse dataene, men veldig ofte vil du ved å være ydmyk få en grei forklaring på hva som ødelegger for deg slik at du kan gjøre noe med dette.